De­šimt die­nų Pa­kir­ši­ny­je tru­kęs res­pub­li­ki­nis me­džio dro­žė­jų ir kal­vių ple­ne­ras „Vi­du­ry dva­ro žar­na ka­ro“ pa­sie­kė fi­ni­šą. Pas­ku­ti­nę ple­ne­ro die­ną van­dens pa­sau­lio he­ro­jais pa­si­puo­šė Pa­kir­ši­nio dva­ro par­kas, ku­ria­me įsi­kū­ręs Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras. Ke­tu­ri dro­žė­jai iš Rad­vi­liš­kio, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių ra­jo­nų ir Aly­taus se­no­vi­nia­me Pa­kir­ši­nio par­ke kal­bi­no me­dį. Eduar­das Ti­tas, Kęs­tu­tis Be­ne­di­kas, Au­ri­mas Šim­kus ir Ed­var­das Bie­lo­ko­pi­to­vas ple­ne­ro me­tu su­kū­rė 3 ąžuo­li­nes skulp­tū­ras ir šu­li­nį. Jiems tal­ki­no rad­vi­liš­kie­tis kal­vių kal­vis Sta­nis­lo­vas Špu­kas, kū­ręs me­ta­li­nes skulp­tū­rų de­ta­les. Nuo pat anks­ty­vo ry­to iki vė­ly­vo va­ka­ro prie Et­ni­nės kul­tū­ros cent­ro ne­ti­lo elekt­ri­nių pjūk­lų, grąž­tų, įvai­rių šli­fa­vi­mo apa­ra­tų gar­sas, kir­vių po­kšė­ji­mas. Po pa­vė­si­ne ir san­dė­lio priean­gy­je įreng­to­se dirb­tu­vė­se di­dė­jan­tis pju­ve­nų ir skied­rų kie­kis ro­dė, kad dar­bas vyks­ta spar­čiai.

Aly­tiš­kis Kęs­tu­tis Be­ne­di­kas ra­jo­ne ren­gia­muo­se skulp­to­rių ple­ne­ruo­se da­ly­vau­ja jau ket­vir­tą kar­tą. Anks­čiau tre­jus me­tus jis at­va­žiuo­da­vo į ple­ne­rus Rad­vi­liš­ky­je. Per­nai į ple­ne­rą at­sku­bė­jo net iš Ja­po­ni­jos, o šie­met – po ple­ne­ro Aly­tu­je. „Man la­bai svar­bu me­no ir kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mas, to­dėl ne­ga­lė­jau pra­leis­ti ple­ne­ro. Juk taip ma­lo­nu su­si­tik­ti bu­vu­sių ple­ne­rų da­ly­vius, kar­tu pa­si­džiaug­ti nu­veik­tais dar­bais, vis nau­jo­se vie­to­se pa­lik­ti sa­vo kū­ry­bos pėd­sa­kų“, – sa­kė dro­žė­jas. Me­ni­nin­kas, rad­vi­liš­kie­čiams pa­do­va­no­jęs trau­ki­nu­ką, su­kan­tį ra­tus ap­link že­mę, Min­dau­go skulp­tū­rą, „Teat­ro“ suo­le­lį, Pa­kir­ši­ny­je kū­rė „Van­de­nio“ skulp­tū­rą.

Me­džio dro­žė­jas Au­ri­mas Šim­kus iš Kur­tu­vė­nų (Šiau­lių ra­jo­nas) de­šimt die­nų kū­rė „Van­dens ne­šė­jos“ skulp­tū­rą. Kur­tu­vė­niš­kis me­džio dro­ži­mu už­sii­ma jau per 15 me­tų, da­ly­vau­ja įvai­riuo­se ple­ne­ruo­se. Anks­čiau yra da­ly­va­vęs ple­ne­re Še­du­vo­je. Me­ni­nin­ko dar­bais ga­li­ma pa­si­gro­žė­ti Nai­siuo­se, Kur­tu­vė­nuo­se bei ki­to­se ša­lies vie­to­se. Kur­tu­vė­niš­kis at­vi­ra­vo, jog dir­ba tik su ąžuo­lu, nes tai tvir­tas me­dis ir ja­me ga­li­ma įgy­ven­din­ti vi­sus su­ma­ny­mus.

Mie­žiš­kiuo­se (Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne) gy­ve­nan­tis bu­vęs rad­vi­liš­kie­tis Eduar­das Ti­tas kū­rė „Mau­mo“ skulp­tū­rą. „Il­go­kai te­ko pa­gal­vo­ti, kaip jis ga­li at­ro­dy­ti. Apie Mau­mą yra daug pa­ra­šy­ta pa­sa­ko­se, ta­čiau nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti, kaip šis per­so­na­žas ga­li at­ro­dy­ti. To­dėl te­ko „įjung­ti“ sa­vo fan­ta­zi­ją. Kas iš to išė­jo, pa­sa­kys par­ko lan­ky­to­jai“, – sa­kė me­ni­nin­kas. Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­siuo­se ple­ne­ruo­se E. Ti­tas yra su­kū­ręs Rū­pin­to­jė­lio bei Kęs­tu­čio skulp­tū­ras, „Poe­zi­jos suo­le­lį“.

Anks­tes­niuo­se ple­ne­ruo­se Rad­vi­liš­kio mies­te vi­sa­da ne­sku­bė­da­vęs pra­dė­ti dro­ži­nė­ti, bai­so­ga­lis Ed­var­das Bie­lo­ko­pi­to­vas šie­met dir­bo la­bai su­si­kau­pęs. Pa­kal­bin­tas me­ni­nin­kas sa­kė, jog jam te­ko gal ir sun­kiau­sias dar­bas – su­kur­ti se­no­vi­nio šu­li­nio skulp­tū­rą. „Tai tu­rė­tų bū­ti lie­tu­viš­ko­se kai­mo so­dy­bo­se sto­vė­da­vęs šu­li­nys su sto­ge­liu, apa­čio­je ap­kal­tas me­džiu, su vo­lu ir me­ta­li­ne ran­ke­na ant ku­rios bū­tų gran­di­nė su pri­tvir­tin­tu ki­bi­ru. Dar­bo tik­rai ne­ma­žai“, – sa­kė bai­so­ga­lis. E. Bie­lo­ko­pi­to­vo anks­tes­nių ple­ne­rų Rad­vi­liš­ky­je pa­li­ki­mas – ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no skulp­tū­ra, lai­vas, iš­kė­lęs bu­res, plau­kian­tis į ant­rą­jį tūks­tant­me­tį bei „Mu­zi­kos suo­le­lis“.

Rad­vi­liš­kio kal­vių kal­vis Sta­nis­lo­vas Špu­kas au­to­ri­nių dar­bų ne­da­rė, ta­čiau jo su­kur­to­mis me­ta­li­nė­mis de­ta­lė­mis pa­si­puo­šė su van­dens pa­sau­liu su­si­ju­sios skulp­tū­ros. Dro­žė­jų kū­ry­ba la­biau­siai džiu­gi­na Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro di­rek­to­rę Elž­bie­tą Ka­ra­liū­tę, ku­rios ini­cia­ty­va ir vy­ko šis ple­ne­ras. „Ple­ne­ras yra vie­nas iš ren­gi­nių, skir­tų stip­rin­ti bend­ruo­me­niš­ku­mą, su­pa­žin­din­ti jau­ni­mą ir ki­tus bend­ruo­me­nės na­rius su se­nai­siais ama­tais bei puo­se­lė­ti kraš­to tra­di­ci­jas. Vi­so ple­ne­ro me­tu vie­ti­niai gy­ven­to­jai ir mies­te­lio sve­čiai ga­lė­jo ste­bė­ti skulp­tū­rų kū­ry­bos pro­ce­są, bend­rau­ti su me­džio dro­žė­jais“, – sa­kė di­rek­to­rė ir džiau­gė­si bend­ruo­me­nės bei vi­sų ge­ra­da­rių pa­ra­ma. Pa­sak jos, cent­ro te­ri­to­ri­jo­je pa­sta­ty­tos skulp­tū­ros pa­puo­šė dva­ro par­ką.